Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja nadal trwa !!!

Zadzwoń i umów dziecko na badanie przydatności do Szkoły Muzycznej.

ZAPISY DO 17 czerwca 2019 r.!

 

 

 

TEGOROCZNE BADANIA PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA w postepowaniu uzupełniającym ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 27 maja – 17 czerwca 2019 r.,  W GODZINACH USTALONYCH INDYWIDUALNIE Z SEKRETARIATEM (15.00-19.00) w budynku PSM Głuchołazy, aktualnie ul. Kraszewskiego 30 (Gimnazjum nr 1, II piętro) . W celu szczegółowego ustalenia (rezerwacji) DATY ORAZ GODZINY przesłuchań prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły:
tel. 691142298
 e-mail: psmglucholazy@jtr.pl
Z A P R A S Z A M Y !
wniosek rekrutacyjny PSM w Głuchołazach
regulamin przyjmowania do PSM w Głuchołazach
 
Informacja komisji rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
w postępowaniu uzupełniającym

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja (w zależności od liczby posiadanych wolnych miejsc)

Nauka w szkole trwa
– w cyklu 6 – letnim – 6 lat
– w cyklu 4 – letnim – 4 lata
Warunki rekrutacji
– klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat* oraz nie więcej niż 10 lat
– klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przyjmuje sekretariat szkoły od 27 maja 2019 r., do 17 czerwca 2019 r. w godzinach urzędowania.

Wymagane jest wypełnienie kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności (oświadczenie). Niewypełniony kwestionariusz nie będzie brany pod uwagę.

Komplet dokumentacji kandydata obejmuje:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz;
  2. oświadczenie o kryteriach uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z procesem rekrutacji;
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację zdjęć oraz nagrań audio – video z wizerunkiem oraz prezentacjami osiągnięć artystycznych dziecka – w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły;
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Uwaga:

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły należy składać na załączonych formularzach /wniosek rekrutacyjny PSM Głuchołazy/, która są do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły. Formularz zawiera dokumenty wymienione w punktach 1-4.

 * W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Zakres i tematyka badania przydatności:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego, jednakowego dla wszystkich kandydatów testu. Badanie przydatności dla każdego kandydata trwa ok. 15 minut.

Termin badania przydatności

Dyrektor Szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia badania przydatności w postepowaniu uzupełniającym w dniach 27 maja 2019 – 17 czerwca 2019 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (warunek: złożona prawidłowa dokumentacja oraz osiągnięcie określonego w regulaminie minimum punktów z badań przydatności) w dniu  19 czerwca 2019 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w zależności od posiadanych miejsc) w terminie do 5 sierpnia 2019 r.

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Zapisy pianino

Informacje dodatkowe

Szkoła nie daje uprawnień zawodowych

Przyszły uczeń zostaje poddany badaniom zdolności muzycznych. W celu zbadania słuchu musi zaśpiewać krótki fragment lub całą piosenkę, rozróżnić dźwięki wysokie od niskich, dźwięki pojedyncze od granych razem, powtórzyć krótką melodię zagraną przez nauczyciela lub pojedyncze jej dźwięki. Celem zbadania poczucia rytmu – kandydat musi powtórzyć – wystukać lub wyklaskać krótki schemat rytmiczny. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego testu. Jeżeli uczeń wykaże się dobrym słuchem i poczuciem rytmu -sprawdza się jego warunki fizyczne. W przypadku przyszłych uczniów klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych może być wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów. Uczniowie nieposiadający instrumentów mogą ćwiczyć w klasach w szkole.

W celu zainteresowania środowiska swoją ofertą Szkoła Muzyczna w Głuchołazach prowadzi działalność promocyjną między innymi poprzez organizowanie koncertów dla przedszkoli i szkół miasta oraz gminy Głuchołazy.