Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Rekrutacja 2021

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PSM I STOPNIA W GŁUCHOŁAZACH

  Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach

  Cykl nauczania: 6-cio letni4-letni

  Do klasy:

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

  Wiek dziecka:

  Aktualna klasa w szkole ogólnokształcącej:

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ W GŁUCHOŁAZACH

  Instrumenty na których kandydat chce się uczyć grać (należy wybrać przynajmniej 2):
  AkordeonFortepianSkrzypceWiolonczelaFletKlarnetSaksofonTrąbkaPerkusjaGitara

  Instrument preferowany:

  Czy kandydat uczył się grać? TakNie

  Czy kandydat dysponuje preferowanym instrumentem: TakNie

  Czy kandydat posiada inny instrument w domu: TakNie

  Czy kandydat posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej?

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. Hellera w Głuchołazach, tel. 77 4391 478 / 691 142 298, mail: psmgłuchołazy@jtr.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Angeliką Pietrzak możliwy jest pod adresem email: psmglucholazy@jtr.pl
  3. Dane osobowe rodziców/opiekunów i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Aby przesłać formularz, należy potwierdzić zapoznanie się z powyższą klauzulą RODO

  Click to listen highlighted text!